بکندباز

تابع ‎isset()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه متغیر خالی است یا نه. همچنین چک کردن اینکه متغیر تعریف شده است یا نه:

<?php
$a = 0;
// True because $a is set
if (isset($a)) {
 echo "Variable 'a' is set.<br>";
}

$b = null;
// False because $b is NULL
if (isset($b)) {
 echo "Variable 'b' is set.";
}
?>

توضیحات

تابع ‎isset()‎ چک می کند که آیا متغیر خالی است یا نه. همچنین چک می کند که آیا متغیر تعریف شده است یا نه:

این تابع اگر متغیر وجود داشته باشد و NULL نباشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

نکته: اگر چندین متغیر به عنوان ورودی داده شود، فقط وقتی همه ی متغیر ها ست شده باشند، true برمیگرداند.

نکته: یک متغیر می تواند با استفاده از تابع ‎unset()‎ خالی شود.

سینتکس

isset(variable, ....);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
اختیاری. یک متغیر دیگر
 

 


تست آنلاین تابع ‎isset()‎

نتیجه:

 

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0