بکندباز

تابع ()strtok در PHP

مثال : متن را مرحله به مرحله تقسیم می کند:

در مثال پایین، توجه داشته باشید که فقط اولین فراخوانی تابع ()stetok متن را به عنوان ورودی دریافت می کند. بعد از اولین فراخوانی، تابع فقط به ورودیِ جدا کننده نیاز دارد، و موقعیتش را در همان متن قبلی پیگیری می کند. برای نشانه گذاری یک متن جدید، دوباره با ورودی متن ()strtok را فراخوانی کنید.

<?php
$string = "Hello world. Beautiful day today.";
$token = strtok($string, " ");

while ($token !== false)
{
echo "$token<br>";
$token = strtok(" ");
}
?>

توضیحات

تابع ()strtok متن را به قسمت های کوچکتر تبدیل می کند.

دستور تابع

strtok(string,split)

تست آنلاین تابع ()strtok

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*