بکندباز

تابع ‎next()‎‎ در پایتون

مثال

ساخت یک شیء آرایه ای و چاپ اعضای آن:

mylist = iter(["apple", "banana", "cherry"])
x =  next(mylist)
print(x)
x = next(mylist)
print(x)
x = next(mylist)
print(x)

توضیحات

تابع ‎next()‎ آیتم بعدی در یک آرایه را در خروجی بر می گرداند. می توانید یک مقدار پیش فرض به عنوان پارامتر دوم به تابع بدهید تا در صورتی که آرایه به انتها رسید، آن مقدار در خروجی برگردانده شود.

سینتکس

next(iterable, default)

مثال

چاپ یک مقدار پیشفرض هنگامی که آرایه به انتها می رسد:

mylist = iter(["apple", "banana", "cherry"])
x =  next(mylist, "orange")
print(x)
x = next(mylist, "orange")
print(x)
x =  next(mylist, "orange")
print(x)
x = next(mylist, "orange")
print(x)

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*