بکندباز

تابع ‎gettype()‎‎ در PHP

مثال

چاپ نوع متغیر های مختلف:

<?php
$a = 3;
echo gettype($a) . "<br>";

$b = 3.2;
echo  gettype($b) . "<br>";

$c = "Hello";
echo gettype($c) . "<br>";

$d = array()‎;
echo  gettype($d) . "<br>";

$e = array("red", "green", "blue");
echo  gettype($e)  . "<br>";

$f = NULL;
echo gettype($f) . "<br>";

$g = false;
echo gettype($g) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎gettype()‎‎ نوع یک متغیر را برمیگرداند.

سینتکس

gettype(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎gettype()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*