بکندباز

تابع ‎gettype()‎ در PHP

مثال

چاپ نوع متغیر های مختلف:

<?php
$a = 3;
echo gettype($a) . "<br>";

$b = 3.2;
echo gettype($b) . "<br>";

$c = "Hello";
echo gettype($c) . "<br>";

$d = array();
echo gettype($d) . "<br>";

$e = array("red", "green", "blue");
echo gettype($e) . "<br>";

$f = NULL;
echo gettype($f) . "<br>";

$g = false;
echo gettype($g) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎gettype()‎ نوع یک متغیر را برمیگرداند.

سینتکس

gettype(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎gettype()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0