بکندباز

تابع ‎ftp_exec()‎ در PHP

مثال

درخواست اجرای یک دستور روی یک سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$command = "ls-al > somefile.txt";

// execute command
if (ftp_exec($ftp_conn,$command))
 {
 echo "$command executed successfully.";
 }
else
 {
 echo "Execution of $command failed.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_exec()‎ f درخواست اجرای یک دستور روی یک سرور FTP را ارسال می کند.

سینتکس

ftp_exec(ftp_conn, command);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
commandاجباری. دستوری که باید اجرا شود
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0