بکندباز

تابع ‎zip()‎ در پایتون

مثال

ترکیب دو tuple با یکدیگر:

a = ("John", "Charles", "Mike")
b = ("Jenny", "Christy", "Monica")

x = zip(a, b)

توضیحات

تابع ‎zip()‎ یک شیء zip که آرایه ای از تاپل ها است را در خروجی برمیگرداند. که تاپل اول، شامل اعضای اول چند تاپل ورودی، تاپل دوم، شامل دومین عضو های چند تاپل ورودی و …

سینتکس

zip(iterator1, iterator2, iterator3 ...)

مثال

اگر یک تاپل اعضای بیشتری نسبت به تاپل دیگر داشته باشد، آن اعضای اضافه نادیده گرفته می شوند:

a = ("John", "Charles", "Mike")
b = ("Jenny", "Christy", "Monica",  "Vicky")

x = zip(a, b)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0