بکندباز

تابع ()explode در PHP

مثال : تقسیم یک رشته و تبدیل آن به آرایه

<?php
$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));
?>

توضیحات:

تابع ()explode یک متن را به تکه کوچکتر تر به شکل یک آرایه تبدیل می کند.
نکته: کاراکتر جداکننده نمی تواند خالی باشد.

دستور تابع

explode(separator,string,limit)

تست آنلاین تابع ()explode

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0