بکندباز

تابع ‎zip_entry_compressedsize()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل فشرده ZIP، گرفتن نام و سایز فشرده سازی محتوای آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  echo "<p>";
  // Get name of directory entry
  echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
  // Get compressed size 
  echo "Compressed size: " . zip_entry_compressedsize($zip_entry);
  echo "</p>";
 }
 zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس محتوای درون ZIP:

Name: ziptest.txt
Compressed size: 56

Name: htmlziptest.html
Compressed size: 101

توضیحات

تابع ‎zip_entry_compressedsize()‎‎ سایز فشرده سازی فایل های درون ZIP را برمیگرداند.

سینتکس

zip_entry_compressedsize(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
zip_entry اجباری. فایل ZIP

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*