بکندباز

تابع ‎ftp_alloc()‎ در PHP

مثال

تخصیص دادن فضا برای یک فایل و آپلود آن از طریق  FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "/test/myfile";

// allocate space
if (ftp_alloc($ftp_conn, filesize($file), $result))
 {
 echo "Space allocated on server. Sending $file.";
 ftp_put($ftp_conn, "/files/myfile", $file, FTP_BINARY);
 }
else
 {
 echo "Error! Server said: $result";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_alloc()‎ فضایی را به یک فایل اختصاص می دهد تا با FTP آپلود شود.

Note: خیلی از سرور های FTP این دستور را پشتیبانی نمی کنند!

سینتکس

ftp_alloc(ftp_conn, filesize, result);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
filesizeاجباری. مقدار فضای اختصاص داده به بایت
resultاختیاری. متغیری که خروجی پاسخ سرور در آن ذخیره شود
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0