بکندباز

تابع ()array_push در PHP

مثال : یک یا چند المان را به انتهای آرایه اضافه می کند.

<?php
$a=array("red","green");
array_push($a,"blue","yellow");
print_r($a);
?>

توضیحات

تابع ()array_push یک یا چند المان را به انتهای آرایه اضافه می کند.

نکته: حتی اگر آرایه ی ورودی شما کلید های رشته ای داشته باشد، المان های جدید کلید های ایندکسی می گیرند.

دستور تابع

array_push(array, value1, value2, ...)

تست آنلاین تابع ()array_push

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0