بکندباز

تابع ()array_product در PHP

مثال : حاصلضرب المان های یک آرایه را محاسبه و در خروجی چاپ می کند.

<?php
$a=array(5,5);
echo(array_product($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_product حاصلضرب المان های یک آرایه را محاسبه و در خروجی چاپ می کند.

نکته: اگر برای سایز آرایه مقدار منفی قرار دهید، مقادیر جدید قبل از مقادیر قبلی در آرایه قرار می گیرند.

دستور تابع

array_product(array)

تست آنلاین تابع ()array_product

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*