بکندباز

تابع ‎zip_entry_name()‎ در PHP

مثال

باز کردن فایل ZIP و گرفتن نام فایل های درون آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  // Get name of directory entry 
  echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
 }
 zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس فایل های درون آن:

Name: ziptest.txt
Name: htmlziptest.html

توضیحات

تابع ‎zip_entry_name()‎ نام فایل های درون فایل ZIP را برمیگرداند.

سینتکس

zip_entry_name(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zip_entryاجباری. فایل ZIP
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0