بکندباز

تابع ‎zip_entry_name()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن فایل ZIP و گرفتن نام فایل های درون آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
  while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
    // Get name  of directory entry 
    echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
  }
  zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس فایل های درون آن:

Name: ziptest.txt
Name: htmlziptest.html

توضیحات

تابع ‎zip_entry_name()‎ نام فایل های درون فایل ZIP را برمیگرداند.

سینتکس

zip_entry_name(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
zip_entry اجباری. فایل ZIP

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*