بکندباز

تابع ‎acos()‎ در PHP

مثال

چاپ آرک کسینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(acos(0.64) . "<br>");
echo(acos(-0.4) . "<br>");
echo(acos(0) . "<br>");
echo(acos(-1) . "<br>");
echo(acos(1) . "<br>");
echo(acos(2));
?>

توضیحات

تابع ‎acos()‎ آرک کسینوس یک عدد را برمیگرداند.

نکته: ‎acos(-1)‎ مقدار عدد Pi را برمیگرداند.

سینتکس

acos(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عددی بین 1 و 1-
 

 


تست آنلاین تابع ‎acos()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0