بکندباز

تابع ‎tanh()‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(tanh(M_PI_4) . "<br>");
echo(tanh(0.50) . "<br>");
echo(tanh(-0.50) . "<br>");
echo(tanh(5) . "<br>");
echo(tanh(10) . "<br>");
echo(tanh(-5) . "<br>");
echo(tanh(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tanh()‎ تانژانت هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎sinh(x)/cosh(x)‎.

سینتکس

tanh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎tanh()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question