بکندباز

تابع ‎tanh()‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(tanh(M_PI_4) . "<br>");
echo(tanh(0.50) . "<br>");
echo(tanh(-0.50) . "<br>");
echo(tanh(5) . "<br>");
echo(tanh(10) . "<br>");
echo(tanh(-5) . "<br>");
echo(tanh(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tanh()‎ تانژانت هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎sinh(x)/cosh(x)‎.

سینتکس

tanh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎tanh()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0