بکندباز

تابع ‎ftp_mlsd()‎ در PHP

مثال

برگرداندن لیست فایل ها از پوشه ی images:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$dir = "/images";
$dirlist = ftp_mlsd($ftp_conn, $dir);

// output directory list
echo($dirlist);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_mlsd()‎ لیستی از فایل هایی که در یک پوشه ی مشخص وجود دارد را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

ftp_mlsd(ftp_conn, dir);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
dirاجباری. نام پوشه. برای مشخص کردن پوشه ی کنونی از علامت “.” استفاده کنید
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0