بکندباز

تابع ‎atan()‎ در PHP

مثال

چاپ آرک تانژانت اعداد مختلف با تابع ‎atan()‎ :

<?php
echo(atan(0.50) . "<br>");
echo(atan(-0.50) . "<br>");
echo(atan(5) . "<br>");
echo(atan(-5) . "<br>");
echo(atan(100) . "<br>");
echo(atan(-100));
?>

توضیحات

تابع ‎atan()‎ آرک تانژانت پارامتر arg را به عنوان عددی بین -Pi/2 و Pi/2 رادیان، در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

atan(arg);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
argاجباری.

تست آنلاین تابع ‎atan()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0