بکندباز

تابع ()array_column در PHP

مثال : ستون last_name را از آرایه ورودی استخراج کن:

<?php
// An array that represents a possible record set returned from a database
$a = array(
 array(
  'id' => 5698,
  'first_name' => 'Peter',
  'last_name' => 'Griffin',
 ),
 array(
  'id' => 4767,
  'first_name' => 'Ben',
  'last_name' => 'Smith',
 ),
 array(
  'id' => 3809,
  'first_name' => 'Joe',
  'last_name' => 'Doe',
 )
);

$last_names = array_column($a, 'last_name');
print_r($last_names);
?>

توضیحات

تابع ()array_column مقادیر یک ستون تکی را از آرایه ورودی برمیگرداند.

دستور تابع

array_column(array, column_key, index_key)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question