بکندباز

تابع ‎get_defined_vars()‎ در PHP

مثال

چاپ همه ی متغیر های تعریف شده به عنوان یک آرایه:

<?php
$a = array("red", "green", "blue");

$arr = ‎get_defined_vars()‎;

print_r($arr["a"]);
?>

توضیحات

تابع ‎get_defined_vars()‎ همه ی متغیر های تعریف شده را به عنوان یک آرایه برمیگرداند.

سینتکس

‎get_defined_vars()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0