بکندباز

تابع ‎pow()‎ در PHP

مثال

به دست آوردن توان اعداد با تابع ‎pow()‎:

<?php
echo(pow(2,4) . "<br>");
echo(pow(-2,4) . "<br>");
echo(pow(-2,-4) . "<br>");
echo(pow(-2,-3.2));
?>

توضیحات

تابع ‎pow()‎ مقدار x به توان y را برمیگرداند.

سینتکس

pow(x,y);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
xاجباری. عدد پایه
yاجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎pow()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0