بکندباز

تابع ‎delattr()‎ در پایتون

مثال

حذف ویژگی “age” از کلاس “person”:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

delattr(Person, 'age')

توضیحات

تابع ‎delattr()‎ ویژگی تعیین شده را از کلاس تعیین شده حذف می کند.

سینتکس

delattr(object, attribute)

توابع مرتبط

تابع ‎getattr()‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

تابع ‎hasattr()‎ چک می کند که آیا ویژگی مشخص شده در کلاس وجود دارد یا نه

تابع ‎setattr()‎ برای ویژگی مشخص شده، یک مقدار ست می کند

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0