بکندباز

تابع ‎is_null()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر NULL است یا نه

<?php
$a = 0;
echo "a is " . is_null($a) . "<br>";

$b = null;
echo "b is " . is_null($b) . "<br>";

$c = "null";
echo "c is " . is_null($c) . "<br>";

$d = NULL;
echo "d is " . is_null($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_null()‎ چک می کند که آیا متغیر NULL است یا نه.

این تابع اگر متغیر NULL باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_null(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_null()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0