بکندباز

تابع ()next در PHP

مثال : مقدار المان کنونی و المان بعدی آرایه را چاپ کن:

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo current($people) . "<br>";
echo next($people);
?>

توضیحات

تابع ()next اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند

توابع مرتبط:

 • current() – مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
 • end() – اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین می برد و آن را چاپ می کند
 • prev() – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
 • reset() – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
 • each() – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

next(array)

تست آنلاین تابع ()next

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0