بکندباز

تابع ‎format()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 0.5 به فرمت درصدی:

x =  format(0.5, '%')

توضیحات

تابع ‎format()‎ یک مقدار را در پارامتر اول خود می گیرد و بر اساس فرمتی که در پارامتر دوم تعیین می شود، آنرا فرمت دهی می کند.

سینتکس

format(value,  format)

مثال

تبدیل عدد 255 به فرمت هگزادسیمال:

x = format(255, 'x')

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0