بکندباز

تابع ‎ftp_get_option()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان timeout که برای اجرا های روی شبکه تعیین شده است:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// could return 90
echo ftp_get_option($ftp_conn,FTP_TIMEOUT_SEC);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_get_option()‎ تنظیمات runtime برای اتصال FTP حاضر را برمیگرداند.

سینتکس

ftp_get_option(ftp_conn, option);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
option اجباری. موردی که باید برگردانده شود. مقادیر احتمالی:

  • FTP_TIMEOUT_SEC – برگرداندن timeout که در اجراهای درون شبکه استفاده می شود
  • FTP_AUTOSEEK – برگرداندن TRUE اگر این گزینه فعال است و در غیر این صورت برگرداندن FALSE
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*