بکندباز

متد ‎readlines()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن محتوای همه ی خط های فایل به صورت یک داده ی لیست، که هر عضو لیست یک خط از فایل است:

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.‎readlines()‎)

توضیحات

متد ‎readlines()‎ همه ی خط های فایل به صورت یک داده ی لیست در خروجی برمیگرداند، که هر عضو لیست یک خط از فایل است. پارامتر hint حداکثر بایتی که باید خوانده شود را مشخص می کند. اگر تعداد بایت ها از hint بیشتر شود، خط بعدی خوانده نمی شود.

سینتکس

file.readlines(hint)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
hint اختیاری.

مثال

اگر تعداد کل بایت های خوانده شده بیشتر از 33 شود، خط بعدی خوانده نمی شود.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline(33))
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0