بکندباز

لیست توابع مربوط به string ها در php

لیست کامل توابع مربوط به string ها یا داده های متنی که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
()addcslashes یک بک اسلش \ قبل از کاراکتر های مشخص شده اضافه می کند و متن جدید را برمیگرداند
()addslashes یک بک اسلش \ به ابتدای کاراکتر های خاص اضافه می کند و متن جدید را برمیگرداند
()bin2hex یک string با کاراکتر های ASCII را به مقدار هگزادسیمال آن تبدیل می کند
()chop فضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از انتهای string حذف می کند.
()chr یک کاراکتر را از مقدار ورودی ASCII مشخص شده، برمیگرداند.
()chunk_split مقدار string را دریافت می کند و آن را به تکه های کوچکتری تقسیم می کند
()convert_uudecode دیکد کردن یک متنِ uuencode شده
()convert_uuencode انکد کردن یک متن با الگوریتم uuencode
()count_chars اطلاعات مربوطه به کاراکتر های استفاده شده در یک متن را برمیگرداند
()crypt هش کردن یک طرفه ی متن
()explode متن را به یک آرایه تقسیم می کند
()hex2bin یک متن شامل مقادیر هگزادسیمال را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند
()html_entity_decode مشخصه های HTML را به کارکتر های متناسب با آن تبدیل می کند
()htmlentities کاراکتر ها را به مشخصه های HTML تبدیل می کند
()implode از عناصر یک آرایه یک متن می سازد و آن را برمیگرداند
()join برابر با تابع ()implode
()lcfirst اولین حرف یک متن را به حرف کوچک تبدیل می کند
()ltrim فضای خالی یا کارکتر های دیگر را از ابتدای متن پاک می کند
()md5 هش MD5 مربوط به یک متن را محاسبه می کند
()md5_file هش MD5 مربوط به یک فایل را محاسبه می کند
()money_format رشته ای که به فرمت رشته ارز است را برمیگرداند
()nl2br کاراکتر های مربوط به خط جدید در متن را به تگ خط جدید در HTML تبدیل می کند
()number_format عدد را در دسته های هزارتایی فرمت دهی می کند
()parse_str اطلاعات کوئری را به متغیر های مرتبط تبدیل می کند
()printf یک متن فرمت دهی شده را برمیگرداند
()rtrim فضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از ابتدای متن حذف می کند.
()sha1 هش SHA-1 مربوط به یک متن را محاسبه می کند
()sha1_file هش SHA-1 مربوط به یک فایل را محاسبه می کند
()similar_text تشابهات بین دو متن را محاسبه می کند
()sprintf یک متن فرمت دهی شده را در داخل یک متغیر ذخیره می کند
()str_getcsv یک متن با فرمت CSV را به یک آرایه تبدیل می کند
()str_ireplace چند کاراکتر را در یک متن جایگزین می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()str_pad متن را با یک کاراکتر مشخص (مثلاً نقطه) به یک طول مشخص می رساند
()str_repeat به تعداد مشخص یک متن را تکرار می کند
()str_replace چند کاراکتر را در یک متن جایگزین می کند (حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()str_shuffle به صورت رندوم تمام کاراکتر های درون یک متن را جابه جا می کند
()str_split یک متن را به یک آرایه تکه تکه می کند
()str_word_count تعداد کلمات موجود در متن را شمارش می کند
()strcasecmp دو متن را با هم مقایسه می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()strchr اولین تطابق یک رشته در داخل یک رشته دیگر را پیدا می کند (برابر با ()strstr)
()strcmp دو متن را با هم مقایسه می کند (حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()strcspn تعداد کارکتر های پیدا شده در یک متن را قبل از اینکه چند کاراکتر خاص پیدا شوند، برمیگرداند
()strip_tags تگ های HTML و PHP را از یک رشته جدا می کند
()stripos اولین موقعیتِ پیدا شدن یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()stristr اولین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strlen طول متن را برمیگرداند
()strncasecmp اولین n کاراکتر متن را با هم مقایسه می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strncmp اولین n کاراکتر متن را با هم مقایسه می کند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strpos اولین موقعیتِ پیدا شدن یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strrchr آخرین پیدایش یک کاراکتر در یک متن را برمیگرداند
()strrev متن را برعکس می کند
()strripos موقعیت آخرین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strrpos موقعیت آخرین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strspn تعداد کاراکتر های داخل یک متن که فقط شامل کاراکتر های مشخص شده از یک لیست باشند را برمیگرداند
()strstr اولین پیدایش متن در یک متن دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strtok متن را به رشته های کوچکتر تقسیم می کند
()strtolower تمام حروف یک متن را به حروف کوچک تبدیل می کند
()strtoupper تمام حروف یک متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند
()strtr بعضی کاراکتر های درون یک رشته را ترجمه می کند
()substr بخشی از یک رشته را برمیگرداند
()substr_compare تو رشته را از یک نقطه ی شروع مشخص با هم مقایسه می کند
()substr_count تعداد باری که یک رشته در درون یک رشته دیگر تکرار می شود را برمیگرداند
()substr_replace بخشی از یک رشته را با یک رشته دیگر جابه جا می کند
()trim فضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از دو طرف متن حذف می کند
()ucfirst اولین کاراکتر یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند
()ucwords اولین کارکتر هر کلمه از یک متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند
()wordwrap رشته را بعد از تعداد کاراکتر مشخص شده به خط جدید می برد
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*