بکندباز

لیست توابع مربوط به string ها در php

لیست کامل توابع مربوط به string ها یا داده های متنی که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابعتوضیحات
()addcslashesیک بک اسلش \ قبل از کاراکتر های مشخص شده اضافه می کند و متن جدید را برمیگرداند
()addslashesیک بک اسلش \ به ابتدای کاراکتر های خاص اضافه می کند و متن جدید را برمیگرداند
()bin2hexیک string با کاراکتر های ASCII را به مقدار هگزادسیمال آن تبدیل می کند
()chopفضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از انتهای string حذف می کند.
()chrیک کاراکتر را از مقدار ورودی ASCII مشخص شده، برمیگرداند.
()chunk_splitمقدار string را دریافت می کند و آن را به تکه های کوچکتری تقسیم می کند
()convert_uudecodeدیکد کردن یک متنِ uuencode شده
()convert_uuencodeانکد کردن یک متن با الگوریتم uuencode
()count_charsاطلاعات مربوطه به کاراکتر های استفاده شده در یک متن را برمیگرداند
()cryptهش کردن یک طرفه ی متن
()explodeمتن را به یک آرایه تقسیم می کند
()hex2binیک متن شامل مقادیر هگزادسیمال را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند
()html_entity_decodeمشخصه های HTML را به کارکتر های متناسب با آن تبدیل می کند
()htmlentitiesکاراکتر ها را به مشخصه های HTML تبدیل می کند
()implodeاز عناصر یک آرایه یک متن می سازد و آن را برمیگرداند
()joinبرابر با تابع ()implode
()lcfirstاولین حرف یک متن را به حرف کوچک تبدیل می کند
()ltrimفضای خالی یا کارکتر های دیگر را از ابتدای متن پاک می کند
()md5هش MD5 مربوط به یک متن را محاسبه می کند
()md5_fileهش MD5 مربوط به یک فایل را محاسبه می کند
()money_formatرشته ای که به فرمت رشته ارز است را برمیگرداند
()nl2brکاراکتر های مربوط به خط جدید در متن را به تگ خط جدید در HTML تبدیل می کند
()number_formatعدد را در دسته های هزارتایی فرمت دهی می کند
()parse_strاطلاعات کوئری را به متغیر های مرتبط تبدیل می کند
()printfیک متن فرمت دهی شده را برمیگرداند
()rtrimفضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از ابتدای متن حذف می کند.
()sha1هش SHA-1 مربوط به یک متن را محاسبه می کند
()sha1_fileهش SHA-1 مربوط به یک فایل را محاسبه می کند
()similar_textتشابهات بین دو متن را محاسبه می کند
()sprintfیک متن فرمت دهی شده را در داخل یک متغیر ذخیره می کند
()str_getcsvیک متن با فرمت CSV را به یک آرایه تبدیل می کند
()str_ireplaceچند کاراکتر را در یک متن جایگزین می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()str_padمتن را با یک کاراکتر مشخص (مثلاً نقطه) به یک طول مشخص می رساند
()str_repeatبه تعداد مشخص یک متن را تکرار می کند
()str_replaceچند کاراکتر را در یک متن جایگزین می کند (حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()str_shuffleبه صورت رندوم تمام کاراکتر های درون یک متن را جابه جا می کند
()str_splitیک متن را به یک آرایه تکه تکه می کند
()str_word_countتعداد کلمات موجود در متن را شمارش می کند
()strcasecmpدو متن را با هم مقایسه می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()strchrاولین تطابق یک رشته در داخل یک رشته دیگر را پیدا می کند (برابر با ()strstr)
()strcmpدو متن را با هم مقایسه می کند (حساس به کوچکی و بزرگی حروف)
()strcspnتعداد کارکتر های پیدا شده در یک متن را قبل از اینکه چند کاراکتر خاص پیدا شوند، برمیگرداند
()strip_tagsتگ های HTML و PHP را از یک رشته جدا می کند
()striposاولین موقعیتِ پیدا شدن یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()stristrاولین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strlenطول متن را برمیگرداند
()strncasecmpاولین n کاراکتر متن را با هم مقایسه می کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strncmpاولین n کاراکتر متن را با هم مقایسه می کند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strposاولین موقعیتِ پیدا شدن یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strrchrآخرین پیدایش یک کاراکتر در یک متن را برمیگرداند
()strrevمتن را برعکس می کند
()strriposموقعیت آخرین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
()strrposموقعیت آخرین پیدایش یک رشته در درون یک رشته دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strspnتعداد کاراکتر های داخل یک متن که فقط شامل کاراکتر های مشخص شده از یک لیست باشند را برمیگرداند
()strstrاولین پیدایش متن در یک متن دیگر را برمیگرداند (حساس به کوچکی و بزرگی)
()strtokمتن را به رشته های کوچکتر تقسیم می کند
()strtolowerتمام حروف یک متن را به حروف کوچک تبدیل می کند
()strtoupperتمام حروف یک متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند
()strtrبعضی کاراکتر های درون یک رشته را ترجمه می کند
()substrبخشی از یک رشته را برمیگرداند
()substr_compareتو رشته را از یک نقطه ی شروع مشخص با هم مقایسه می کند
()substr_countتعداد باری که یک رشته در درون یک رشته دیگر تکرار می شود را برمیگرداند
()substr_replaceبخشی از یک رشته را با یک رشته دیگر جابه جا می کند
()trimفضای خالی یا کاراکتر های دیگر را از دو طرف متن حذف می کند
()ucfirstاولین کاراکتر یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند
()ucwordsاولین کارکتر هر کلمه از یک متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند
()wordwrapرشته را بعد از تعداد کاراکتر مشخص شده به خط جدید می برد
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0