بکندباز

تابع ‎setattr()‎ در پایتون

مثال

تغییر مقدار ویژگی age از شیء person:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

setattr(Person, 'age', 40)

توضیحات

تابع ‎setattr()‎ مقداری برای یک ویژگی از یک کلاس تعیین می کند.

سینتکس

setattr(object, attribute, value)

توابع مرتبط

تابع ‎delattr()‎ ویژگیِ مشخص شده را از کلاس حذف می کند

تابع ‎hasattr()‎ چک می کند که آیا ویژگی مشخص شده در کلاس وجود دارد یا نه

تابع ‎getattr()‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0