بکندباز

تابع ‎log()‎ در PHP

مثال

چاپ لگاریتم طبیعی اعداد مختلف:

<?php
echo(log(2.7183) . "<br>");
echo(log(2) . "<br>");
echo(log(1) . "<br>");
echo(log(0);
?>

توضیحات

تابع ‎log()‎ لگاریتم طبیعی یک عدد و یا لگاریتم طبیعی عدد  number بر مبنای base را برمیگرداند.

سینتکس

log(number,base);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عددی که لگاریتم آن باید محاسبه شود
baseاختیاری. مبنای لگاریتم. پیشفرض = ‘e’

تست آنلاین تابع ‎log()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0