بکندباز

متد ‎get()‎ در پایتون

مثال

گرفتن مقدار کلید model:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.get("model")

print(x)

توضیحات

متد ‎get()‎ مقدار آیتمی که کلید آن مشخص شده است را برمیگرداند.

سینتکس

dictionary.get(keyname, value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
keyname اجباری. نام کلید
value اختیاری. مقداری که اگر کلید وجود نداشت برگردانده شود. پیشفرض = خالی

مثال

برگرداندن مقدار پیشفرض برای کلیدی که وجود ندارد:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.get("price", 15000)

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0