بکندباز

متد ‎comb()‎‎ در پایتون

مثال

تعداد حالات انتخاب تعدادی معین (k) از اعضای یک مجموعه (n) (ترکیب):

# Import math Library
import math 

# Initialize the number of  items to choose from
n = 7

# Initialize the number of possibilities  to choose
k = 5

# Print total number of possible combinations
print  (math.comb(n, k))

خروجی برابر است با:

21

توضیحات

متد math.‎comb()‎ تعداد حالات انتخاب k نفر از بین مجموعه ی n نفری را محاسبه می کند. غیر مرتب و بدون تکرار. همان مبحث “ترکیب” در درس احتمالات.

نکته: پارامتر های ورودی باید اعداد مثبت باشند.

در مقابل مبحث “جایگشت” را در متد math.‎comb()‎ می توانید ببینید.

سینتکس

math.comb(n, k)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
n اجباری. یک عدد مثبت برابر با تعداد اعضای مجموعه ای که از میان آن انتخاب می کنیم
k اجباری. یک عدد مثبت برابر با تعداد اشیائی که باید از مجموعه انتخاب شود

نکته: اگر مقدار k بزرگتر از مقدار n باشد در خروجی 0 برگردانده می شود.

نکته: اگر پارامتر ها منفی باشند ارور ValueError برگردانده می شود. اگر پارامتر ها عدد صحیح نباشند، ارور TypeError برگردانده می شود.

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع int که تعداد کل ترکیب های ممکن است
ورژن پایتون: 3.8

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*