بکندباز

تابع ‎hexdec()‎ در PHP

مثال

تبدیل هگزادسیمال به دسیمال:

<?php
echo hexdec("1e") . "<br>";
echo hexdec("a") . "<br>";
echo hexdec("11ff") . "<br>";
echo hexdec("cceeff");
?>

توضیحات

تابع ‎hexdec()‎ یک عدد هگزادسیمال را به عدد دسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل دسیمال به هگزادسیمال از تابع ‎dechex()‎ استفاده کنید.

سینتکس

hexdec(hex_string);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
hex_stringاجباری. رشته ی عددی هگزادسیمال
 

 


تست آنلاین تابع ‎hexdec()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0