بکندباز

تابع ‎date_timestamp_set()‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان و تاریخ بر اساس زمان عددی Unix :

<?php
$date=date_create();
date_timestamp_set($date,1371803321);
echo date_format($date,"U = Y-m-d H:i:s");
?>

توضیحات

تابع ‎date_timestamp_set()‎ زمان و تاریخ را بر اساس زمان عددی Unix تنظیم می کند.

سینتکس

date_timestamp_set(object, unixtimestamp)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
unixtimestampاجباری. زمان عددی Unix
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0