بکندباز

تابع ()sprintf در PHP

مثال : % ها را با متغیر های مشخص شده جابه جا می کند

<?php
$number = 9;
$str = "Beijing";
$txt = sprintf("There are %u million bicycles in %s.",$number,$str);
echo $txt;

توضیحات

تابع sprintf یک متن فرمت شده را در یک متغیر می نویسد.

پارامتر های arg1, arg2, و … با علامت % در متن اصلی قرار میگیرند. این تابع مرحله به مرحله کار می کند. در اولین علامت % که پیدا می شود، مقدار arg1 قرار داده می شود. و سپس دومی و به همین ترتیب.

دستور تابع

sprintf(format,arg1,arg2,arg++)

تست آنلاین تابع ()sprintf

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*