بکندباز

تابع ‎acosh()‎ در PHP

مثال

چاپ کسینوس هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(acosh(7) . "<br>");
echo(acosh(56) . "<br>");
echo(acosh(2.45));
?>

توضیحات

تابع ‎acosh()‎ کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

acosh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎acosh()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0