بکندباز

تابع ()reset در PHP

مثال : مقدار کنونی و مقدار بعدی آرایه را چاپ کن، سپس اشاره گر آرایه را به مقدار اول برگردان:

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo current($people) . "<br>";
echo next($people) . "<br>";

echo reset($people);
?>

توضیحات

تابع ()reset اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را برمیگرداند

توابع مرتبط:

  • end()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند
  • next()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
  • prev()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
  • current()‎ – مقدار کنونی را برمیگرداند
  • each()‎ – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

reset(array)

تست آنلاین تابع ()reset

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*