بکندباز

تابع ‎ftp_pasv()‎‎ در PHP

مثال

فعال کردن مد passive و آپلود فایل روی سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// turn passive mode on
ftp_pasv($ftp_conn, true);

$file = "localfile.txt";

// upload file
if (ftp_put($ftp_conn, "serverfile.txt", $file, FTP_ASCII))
  {
  echo "Successfully uploaded $file.";
  }
else
  {
  echo "Error uploading $file.";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_pasv()‎‎ مد passive را فعال یا غیر فعال می کند.

در مد passive، اتصالات داده از طرف کلاینت مقدار دهی اولیه می شوند نه از سمت سرور. این حالت برای وقتی که کلاینت در پس یک فایروال قرار دارد کاربرد دارد.

سینتکس

ftp_pasv(ftp_conn, pasv);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
pasv اجباری. مد passive: مقادیر احتمالی:

  • TRUE (فعال)
  • FALSE (غیر فعال)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*