بکندباز

تابع ‎ftp_pasv()‎ در PHP

مثال

فعال کردن مد passive و آپلود فایل روی سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// turn passive mode on
ftp_pasv($ftp_conn, true);

$file = "localfile.txt";

// upload file
if (ftp_put($ftp_conn, "serverfile.txt", $file, FTP_ASCII))
 {
 echo "Successfully uploaded $file.";
 }
else
 {
 echo "Error uploading $file.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_pasv()‎ مد passive را فعال یا غیر فعال می کند.

در مد passive، اتصالات داده از طرف کلاینت مقدار دهی اولیه می شوند نه از سمت سرور. این حالت برای وقتی که کلاینت در پس یک فایروال قرار دارد کاربرد دارد.

سینتکس

ftp_pasv(ftp_conn, pasv);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
pasvاجباری. مد passive: مقادیر احتمالی:

 • TRUE (فعال)
 • FALSE (غیر فعال)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0