بکندباز

تابع ‎empty()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک متغیر خالی است یا نه. همچنین چک کردن اینکه آیا متغیر تعریف شده است یا نه.

<?php
$a = 0;

// True because $a is empty
if (empty($a)) {
 echo "Variable 'a' is empty.<br>";
}

// True because $a is set
if (isset($a)) {
 echo "Variable 'a' is set";
}
?>

توضیحات

تابع ‎empty()‎ چک می کند که آیا متغیر خالی است یا نه. اگر متغیر وجود داشته باشد و خالی نباشد، false و در غیر این صورت true برمیگرداند.

مقادیر زیر معادل “خالی” هستند:

 • 0
 • 0.0
 • “0”
 • “”
 • NULL
 • FALSE
 • array()

سینتکس

empty(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. مقداری که قرار است چک شود

تست آنلاین تابع ‎empty()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0