بکندباز

متد ‎intersection()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن یک ست شامل آیتم هایی که در هر دو ست مشترک هستند:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = x.intersection(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎intersection()‎ یک ست شامل آیتم های مشترک بین دو ست را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

set.intersection(set1, set2 ... etc)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set1 اجباری.
set2 اختیاری.

مثال

به دست آوردن یک ست شامل آیتم های مشترک بین سه ست:

x =  {"a", "b", "c"}
y = {"c",  "d", "e"}
z = {"f",  "g", "c"}

result = x.intersection(y, z)

print(result)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0