بکندباز

لیست توابع مربوط به ریاضیات در php

لیست کامل توابع مربوط به ریاضیات که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎abs()‎‎ قدر مطلق (مقدار مثبت) اعداد ورودی را برمیگرداند.
‎acos()‎‎ آرک کسینوس یک عدد را برمیگرداند.
‎acosh()‎‎ کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.
‎asin()‎‎ آرک سینوس یک عدد را برمی گرداند.
‎asinh()‎‎ سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.
‎atan()‎‎ آرک تانژانت پارامتر arg را به عنوان عددی بین -Pi/2 و Pi/2 رادیان، در خروجی برمیگرداند.
‎atan2()‎‎ آرک تانژانت y/x را برحسب رادیان برمیگرداند. که در آن x و y مختصات نقطه ی (x,y) هستند.
‎atanh()‎‎ تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.
‎base_convert()‎‎ یک عدد از یک مبنا را به عددی در مبنای دیگر تبدیل می کند.
‎bindec()‎‎ یک عدد باینری را به دسیمال تبدیل می کند.
‎ceil()‎‎ اعدادی که باید روند شوند را به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر، روند می کند.
‎cos()‎‎ کسینوس یک عدد را برمیگرداند.
‎cosh()‎‎ کسینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند (معادل ‎(exp(number) + exp(-number)) / 2)‎.
‎decbin()‎‎ یک عدد دسیمال را به باینری تبدیل می کند.
‎dechex()‎‎ یک عدد دسیمال را به یک عدد هگزادسیمال تبدیل می کند.
‎decoct()‎‎ یک عدد دسیمال را به یک عدد اکتال تبدیل می کند.
‎deg2rad()‎‎ درجه را به رادیان تبدیل می کند.
‎exp()‎‎ عدد e را به توان x می رساند (Ex).
‎expm1()‎‎ مقدار  exp(x) – 1 را برمیگرداند
‎floor()‎‎ یک عدد را به به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر روند می کند.
‎fmod()‎‎ باقیمانده ی تقسیم x/y را در خروجی برمیگرداند.
‎getrandmax()‎‎ بزرگترین عدد رندوم ممکنی که تابع ‎rand()‎‎ می تواند تولید کند را در خروجی برمیگرداند.
‎hexdec()‎‎ یک عدد هگزادسیمال را به عدد دسیمال تبدیل می کند.
‎hypot()‎‎ وتر مثلث قائم الزاویه را محاسبه می کند.
‎intdiv()‎‎ برای تقسیم اعداد صحیح استفاده می شود.
‎is_finite()‎‎ چک می کند که آیا یک عدد غیر بینهایت است یا نه.
‎is_infinite()‎‎ چک می کند که آیا عدد بینهایت است یا نه.
‎is_nan()‎‎ چک می کند که آیا یک مقدار “غیر عددی” است یا نه.
‎lcg_value()‎‎ یک عدد رندوم ساختگی بین صفر و 1 تولید می کند.
‎log()‎‎ لگاریتم طبیعی یک عدد و یا لگاریتم طبیعی عدد  number بر مبنای base را برمیگرداند.
‎log10()‎‎ لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را در خروجی برمیگرداند.
‎log1p()‎‎ مقدار ‎log(1+number)‎ را محاسبه می کند، با روشی که حتی اگر پارامتر number نزدیک به صفر باشد نیز دقت بالایی دارد.
‎max()‎‎ بیشترین عدد موجود در یک آرایه، یا بیشترین عدد بین چندین عدد ورودی را برمیگرداند.
‎min()‎‎ کوچکترین عدد موجود در آرایه، یا کوچکترین عدد بین چند عدد ورودی را برمیگرداند.
‎mt_getrandmax()‎‎ بزرگترین عددی که می تواند با تابع ‎mt_rand()‎‎ ساخته شود را برمیگرداند.
‎mt_rand()‎‎ با استفاده از الگوریتم Mersenne Twister یک عدد صحیح رندوم تولید می کند.
‎octdec()‎‎ یک عدد اکتال را به دسیمال تبدیل می کند.
‎pi()‎‎ مقدار عدد PI را برمیگرداند
‎pow()‎‎ مقدار x به توان y را برمیگرداند.
‎rad2deg()‎‎ مقدار رادیان را به معادل درجه تبدیل می کند.
‎rand()‎‎ یک عدد صحیح رندوم ایجاد می کند.
‎round()‎‎ اعداد اعشاری را روند می کند.
‎sin()‎‎ سینوس یک عدد را برمیگرداند.
‎sinh()‎‎ سینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎((exp(number) – exp(-number))/2)‎.
‎sqrt()‎‎ جذر ریشه ی دوم یک عدد را برمیگرداند.
‎tan()‎‎ تانژانت یک عدد را برمیگرداند.
‎tanh()‎‎ تانژانت هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎sinh(x)/cosh(x)‎.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*