بکندباز

متد ‎union()‎ در پایتون

مثال

یک ست که ترکیبی از دو ست است در خروجی برگردانده می شود، آیتم های تکراری یکبار آورده می شوند:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

z = x.union(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎union()‎ یک ست شامل تمام آیتم های ست اصلی و ست های دیگر را در خروجی ارسال می کند. هر تعداد ست را می توان به عنوان ورودی به این متد ارسال کرد. آیتم های تکراری فقط یکبار آورده می شوند.

سینتکس

set.union(set1, set2...)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set1 اجباری.
set2 اختیاری.

مثال

ترکیب بیش از دو ست:

x = {"a", "b", "c"}
y = {"f", "d", "a"}
z = {"c", "d", "e"}

result = x.union(y, z) 

print(result)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0