بکندباز

تابع ()join در PHP

مثال : عناصر آرایه را به صورت یک رشته کنار هم جمع می کند

<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo join(" ",$arr);
?>

دستور تابع

join(separator,array)

تست آنلاین تابع ()join

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0