بکندباز

تابع ‎ftp_raw()‎ در PHP

مثال

اتصال به سرور FTP و اجرای دستورات:

<?php
// connect to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");

// the two lines below is the same as: ftp_login($ftp_conn,"john","secretpassword");
ftp_raw($ftp_conn, "USER john");
ftp_raw($ftp_conn, "PASS secretpassword");

?>

توضیحات

تابع ‎ftp_raw()‎ یک دستور خام را به سرور FTP ارسال می کند.

سینتکس

ftp_raw(ftp_conn, command);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
commandاجباری. دستوری که باید اجرا شود
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0