بکندباز

تابع ‎flock()‎ در PHP

 

مثال

قفل کردن و دوباره باز کردن یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","w+");

// exclusive lock
if (flock($file,LOCK_EX)) {
 fwrite($file,"Add some text to the file.");
  fflush($file);
 // release lock
 flock($file,LOCK_UN);
} else {
 echo "Error locking file!";
}
fclose($file);
?>

 

توضیحات

تابع ‎flock()‎ یک فایل را قفل و یا قفل یک فایل را باز می کند.

سینتکس

flock(file, lock, block)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
lockاجباری. نوع قفلمقادیر احتمالی

 • LOCK_SH – قفل اشتراکی (reader). به فرایند های دیگر اجازه ی دسترسی می دهد
 • LOCK_EX – قفل انحصاری (writer). به فرایند های دیگر اجازه ی دسترسی به فایل نمی دهد
 • LOCK_UN – باز کردن قفل
 • LOCK_NB – جلوگیری از بلاک شدن فرایند های دیگر
blockاختیاری. اگر 1 باشد فرایند های دیگر را بلاک می کند
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0