بکندباز

تابع ‎flock()‎ در PHP

 

مثال

قفل کردن و دوباره باز کردن یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","w+");

// exclusive lock
if (flock($file,LOCK_EX)) {
  fwrite($file,"Add some text to the file.");
   fflush($file);
  // release lock
  flock($file,LOCK_UN);
} else {
  echo "Error locking file!";
}
fclose($file);
?>

 

توضیحات

تابع ‎flock()‎ یک فایل را قفل و یا قفل یک فایل را باز می کند.

سینتکس

flock(file, lock, block)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل
lock اجباری. نوع قفلمقادیر احتمالی

  • LOCK_SH – قفل اشتراکی (reader). به فرایند های دیگر اجازه ی دسترسی می دهد
  • LOCK_EX – قفل انحصاری (writer). به فرایند های دیگر اجازه ی دسترسی به فایل نمی دهد
  • LOCK_UN – باز کردن قفل
  • LOCK_NB – جلوگیری از بلاک شدن فرایند های دیگر
block اختیاری. اگر 1 باشد فرایند های دیگر را بلاک می کند
 

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ