بکندباز

تابع ‎date_modify()‎ در PHP

مثال

اضافه کردن 15 روز به زمان.:

<?php
$date=date_create("2013-05-01");
date_modify($date,"+15 days");
echo date_format($date,"Y-m-d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_modify()‎ تاریخ داده شده را ویرایش می کند.

سینتکس

date_modify(object, modify)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
modifyاجباری. داده ی متنی مربوط به اصلاحات
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0