بکندباز

تابع ()substr_replace در PHP

مثال : جایگزین کردن کلمه Hello با World

<?php
echo substr_replace("Hello","world",0);
?>

توضیحات

تابع ()substr_replace بخشی از یک رشته را با یک رشته دیگر جابه جا می کند

دستور تابع

substr_replace(string,replacement,start,length)

تست آنلاین تابع ()substr_replace

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0