بکندباز

تابع ()strncasecmp در PHP

مثال : مقایسه دو متن با یکدیگر (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)

<?php
echo strncasecmp("Hello world!","hello earth!",6);
?>

توضیحات

تابع ()strcasecmp دو متن را با هم مقایسه می کند. در صورت شباهت، صفر برمیگرداند. اگر متن اول کمتر از متن دوم باشد یک عدد منفی و اگر بیشتر باشد یک عدد مثبت را برمیگرداند.

نکته: این تابع مشابه تابع ()strcasecmp است با این تفاوت که یک ورودی اضافه length دارد که مقایسه فقط به مقدار طول length از ابتدای متن انجام می شود.

دستور تابع

strncasecmp(string1,string2,length)

تست آنلاین تابع ()strncasecmp

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*