بکندباز

تابع ‎date_diff()‎ در PHP

مثال

محاسبه ی اختلاف بین دو تاریخ:

<?php
$date1=date_create("2013-03-15");
$date2=date_create("2013-12-12");
$diff=date_diff($date1,$date2);
?>

توضیحات

تابع ‎date_diff()‎ اختلاف بین دو شیء از نوع DateTime را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

date_diff(datetime1, datetime2, absolute)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
datetime1اجباری. یک شیء DateTime
datetime2اجباری. یک شیء DateTime
absoluteاختیاری. یک مقدار دودویی. TRUE یعنی مقدار اختلاف باید مثبت باشد. پیش فرض = FALSE

تست آنلاین تابع ‎date_diff()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0