بکندباز

تابع ‎tempnam()‎ در PHP

مثال

ساخت یک فایل موقت با یک نام یکتا در پوشه ی داده شده:

<?php
echo tempnam("C:\inetpub\testweb","TMP0");
?>

نمونه خروجی کد بالا:

C:\inetpub\testwebTMP1.tmp

توضیحات

تابع ‎tempnam()‎ یک فایل موقت با یک نام یکتا در آدرس پوشه ی ورودی ایجاد می کند.

نکته:  اگر چنین پوشه ای وجود نداشته باشد، تابع ‎tempnam()‎ ممکن است فایل را در پوشه ی temp سیستم ایجاد کند.

نکته: تابع ‎tmpfile()‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

tempnam(dir, prefix)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
dirاجباری. آدرس پوشه ای که فایل موقت باید در آن ساخته شود
prefixاجباری. پیشوند نام فایل
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0