بکندباز

تابع ‎is_double()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه:

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_double($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is  " . is_double($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_double($c) .  "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_double($d) . "<br>";

$e =  true;
echo "e is " . is_double($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f  is " . is_double($f) . "<br>";

$g = 1.e3;
echo "g is " . is_double($g)  . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_double()‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه.

این تابع برابر با تابع ‎is_float()‎ است.

سینتکس

is_double(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_double()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*