بکندباز

تابع ‎all()‎‎ در پایتون

مثال

چک کردن اینکه آیا همه ی اعضای لیست True هستند یا نه:

mylist = [True, True, True]
x = all(mylist)
print(x)

توضیحات

تابع ‎all()‎ اگر همه ی آیتم های موجود در شیء قابل تکرار True باشند، مقدار True را برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.

اگر شیء قابل تکرار خالی باشد نیز تابع ‎all()‎ مقدار True را برمی گرداند.

سینتکس

all(iterable)

مثال

چک کردن اینکه آیا همه ی اعضای لیست True هستند یا نه:

mylist = [0, 1, 1]
x = all(mylist)
print(x)

مثال

چک کردن اینکه آیا همه ی اعضای تاپل True هستند یا نه:

mytuple = (0, True, False)
x = all(mytuple)
print(x)

مثال

چک کردن اینکه آیا همه ی اعضای ست True هستند یا نه:

myset = {0, 1, 0}
x = all(myset)
print(x)

مثال

چک کردن اینکه آیا همه ی اعضای دیکشنری True هستند یا نه:

mydict = {0 : "Apple", 1 : "Orange"}
x = all(mydict)
print(x)

نکته : وقتی این تابع روی یک دیکشنری استفاده شود، تابع  ‎all()‎ کلید ها را بررسی می کند نه مقادیر را.

توابع مرتبط

تابع ‎any()‎ اگر حداقل یکی از آیتم های موجود در یک شیء قابل تکرار True باشد مقدار True را در خروجی برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*